:: Apie mus
 :: Įstaigos nuostatai
 :: Naujienos
 :: Naujos darbo vietos
 :: Specialistai
 :: Padaliniai
 :: Veikla
 :: Mūsų darbai
 :: Būsto pritaikymas
 :: Techninės priemonės
 :: Naudinga informacija
 :: Parama
 :: Projektai
 :: Partneriai ir rėmėjai
 :: Nuorodos
 :: Teisės aktai
 :: FOCAL projektas
 :: Viešieji pirkimai
 :: Darbo užmokestis
 :: Finansinė atskaitomybė
 :: Kontaktai
 :: Centras lankytojų akimis
 :: Kurybosstilius.lt
 :: VILTIES ANGELŲ AKCIJA


Finansuota iš ES PHARE 2001 projekto “Profesinis rengimas siekiant ekonominės ir socialinės sanglaudos” lėšų.

:: Savarankiško gyvenimo namai žmonėms su judėjimo negalia

 

Savarankiški gyvenimo namai judėjimo negalią turintiems asmenims integruoti į vientisą Kauno miesto socialinių paslaugų teikimo sistemą. Sukurta savarankiško gyvenimo namų infrastruktūra, būtina ugdyti, mokyti savarankiškumo judėjimo negalią turinčius asmenis. Neįgalių asmenų gyvenimo sąlygos priartintos namų sąlygoms. Gyvenimas savaranki6ko gyvenimo namuose gerina neįgaliųjų adaptaciją ir sveikatos būklę. Namų gyventojams siekiama atkurti ir įtvirtinti socialinius kasdienio gyvenimo įgūdžius.

 

Savarankiško gyvenimo namai skirti žmonėms su judėjimo negalia.

 

Padalinio tikslas – organizuoti judėjimo negalią turinčių asmenų apgyvendinimą padalinyje, kuriems yra 18 ir daugiau metų (išimtinais atvejais – nuo 17 metų) ir nustatytas 35 – 100 procentų darbingumas bei integruoti neįgaliuosius į visuomenę, teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, žmogaus orumą atitinkančią pagalbą fizinę negalią turintiems asmenims.

 

Padalinio uždaviniai:

 

  1. Suteikti klientams gyvenamąjį plotą, aprūpinti reikalingu inventoriumi;
  2. Garantuoti saugią ir sveiką aplinką, kiek galima artimesnę namų aplinkai, atsižvelgiant į higienos normų reikalavimus;
  3. Ugdyti kliento gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, teikiant bendrąsias socialines paslaugas;
  4. Sudaryti sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą;
  5. Ugdyti ir palaikyti klientų kasdieninio gyvenimo įgūdžius;
  6. Mokyti gyventi su savo negalia ir jos pasekmėmis;
  7. Padėti integruotis į darbo rinką.

 

 

Adresas:

 

Chemijos g. 5

LT –51348, Kaunas

LIETUVA

Tel./fax. (+370) 37 490415

El. paštas: nju@takas.lt