Apie mus

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras yra nestacionari socialinių paslaugų įstaiga, pavaldi Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriui.

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras įkurtas 1997 m. kovo 3 d. Vaikų invalidų globos draugijos ( dabar Neįgaliųjų iš vaikystės globos draugija ) iniciatyva.

1998 m. dalinai pritaikius patalpas buvusiame vaikų darželyje Danų g. 15, Centras pakvietė pirmuosius lankytojus.

1998 m. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paskelbus Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektų finansavimo konkursą, Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro projektas laimėjo finansavimą iš Europos Tarybos socialinio vystymo fondo bei LR biudžeto.

2001 m. skirtos realios lėšos projekto įgyvendinimui: 2,4 mln. Lt. Centro renovacijai skyrė Europos Tarybos socialinio vystymo fondas, 250 tūkst. Lt. kiemo aplinkos sutvarkymui, poilsio zonos bei sporto aikštyno įrengimui – Kauno miesto savivaldybė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija aprūpino Centrą baldais ir įranga.

2002 m. spalio 3 d. įstaiga po rekonstrukcijos pradėjo veiklą.

2004 m. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras tapo metodiniu centru. Nuo šiol šalia užimtumo veiklos organizuojami socialinių darbuotojų mokymai, kuriuose jie įgyja teorinių ir praktinių žinių socialiniam darbui su neįgaliaisiais.

2006 m. atidarytas Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro Socialinių paslaugų žmonėms su psichikos negalia skyrius.

2007 m. Centras įkūrė savarankiško gyvenimo namus žmonėms su negalia. Pradėta vykdyti žmonėms su negalia būsto pritaikymo programa Kauno mieste.

TIKSLAS:

Integruoti neįgaliuosius į visuomenę, teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, žmogaus orumą atitinkančią pagalbą fizinę, psichinę, proto negalią ir kompleksinę fizinę ir proto negalią turintiems asmenims nuo 18 metų (išimtiniais atvejais – nuo 17 metų).

UŽDAVINIAI:

 • Sudaryti galimybę Kauno miesto neįgaliesiems integruotis į visuomenę;

 • Pagal Centro galimybes tenkinti neįgaliųjų psichologines, socialines, kultūrines reikmes bei teikti informacją;

 • Tarpininkauti ginant klientų interesus bei žmpogiškąjį orumą;

 • Suteikti sunkią negalią turintiems Centro klientams laikiną pastogę jų tėvų ar kitų juos globojančių asmenų ligos ar būtinos išvykos metu;

 • Įvertinti būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikį;

 • Ugdyti ar kompensuoti kliento gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, teikiant bendrąsias socialines paslaugas;

 • Organizuoti kultūrinius, laisvalaikio renginius ir jų lankymą, ekskursijas, integruoti neįgaliuosius į visuomenę per viešą kultūrinę veiklą;

 • Organizuoti neįgaliųjų būtinųjų įgūdžių lavinimą per darbinį užimtumą (darbo terapija);

 • Lavinti meninius - dainavimo, taikomojo šokio, vaidybos, tekstilės, keramikos, medžio darbų, dailės - sugebėjimus (meno terapija);

KLIENTAI:

Asmenys nuo 18 metų (išimtiniais atvejais – nuo 17 metų) turintys fizinę, protinę, psichinę negalią ir kompleksinę fizinę ir proto negalią, kuriems:

 • Nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas;

 • Nustatytas 0-25 % darbingumas, 30-55 % darbingumas ar 60-100% darbingumas.