Paslaugos

Centro uždaviniai
 • įvertinti klientų socialinių paslaugų poreikį;
 • įvertinti būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikį;
 • ugdyti ar kompensuoti kliento gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, teikiant bendrąsias socialines paslaugas, kurios nurodytos Centro teikiamų paslaugų ir mokėjimo už jas tvarkos apraše;
 • teikti kompleksines, nuolatines specialistų priežiūros nereikalaujančias, socialines priežiūros paslaugas;
 • teikti kompleksines, nuolatines specialistų priežiūros reikalaujančias, socialines globos paslaugas;
 • burti Kauno miesto šeimas, kuriose yra negalią turinčių asmenų;
 • bendradarbiauti su ugdymo, darbinio mokymo, poilsio įstaigomis ir organizacijomis ir įvairiais fondais, siekiant didinti socialinių paslaugų įvairovę, prieinamumą ir veiksmingumą;
 • organizuoti reabilitacijos ir poilsio stovyklas neįgaliesiems;
 • rengti ir įgyvendinti programas ir projektus, skirtus socialinių paslaugų plėtrai;
 • rūpintis Centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;
 • propaguoti Centro veiklą, tikslus.
 
Centro veiklos rūšys (pagal Ekonomines veiklos rusių klasifikatorių, patvirtintą
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m.
spalio 31 d. įsakymu Nr. DJ-226 ,,Dėl Ekonominės veiklos rušių klasifikatoriaus patvirtinimo"):
 
 • kitas keleivinis sausumos transportas (49.39);
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);
 • švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85 .59);
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);
 • nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla (88.10);
 • kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (88.99);
 • kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29).
 
Centro teikiamos socialines paslaugos:
 
 • informavimas (SPIS kodas 201 );
 • konsultavimas (SPIS kodas 202);
 • tarpininkavimas ir atstovavimas (SPIS kodas 203);
 • maitinimo organizavimas (SPIS kodas 204);
 • transporto paslaugos organizavimas (SPIS kodas 206);
 • asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (SPIS kodas 208);
 • būsto ir aplinkos pritaikymas (SPIS kodas 502);
 • sociokultūrinės paslaugos (SPIS kodas 207);
 • aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis atsižvelgiant į specifinius kliento poreikius ir Centro galimybes (SPIS kodas 501);
 • socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (SPIS kodas 320);
 • apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (SPIS kodas 330);
 • laikinas apnakvindinimas (SPIS kodas 222);
 • intensyvi krizių įveikimo pagalba (SPIS kodas 350);
 • dienos socialinė globa (SPIS kodas 414);
 • trumpalaikė socialinė globa (SPIS kodas 424).