Dienos socialinė globa

Centre trumpalaikei socialinei globai apgyvendinami nesavarankiški ar iš dalies savarankiški neįgalūs asmenys, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Pirmumo teise apgyvendinami Centro klientai. Asmenys apgyvendinami savivaldybių sprendimu (kai paslaugas organizuoja savivaldybė). Trumpalaikė socialinė globa teikiama ir finansuojama pagal sutartis, sudarytas tarp paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens), Centro ir savivaldybės. Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kreipiasi į savivaldybę ar tiesiogiai į Centrą.

Jeigu Centre yra laisvų vietų trumpalaikės globos paslaugos gali būti teikiamos ne Centro klientams (Kauno miesto savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) gyvenančiam neįgaliam asmeniui ar kitos savivaldybės neįgaliam asmeniui kai už paslaugas moka gyvenamosios vietos savivaldybė pagal sudarytą trišalę sutartį). Nesant laisvų vietų Centre, asmuo yra statomas į eilę ir laukiama, kol atsiras laisvų vietų.

 

DOKUMENTAI REIKALINGI APGYVENDINANT ASMENĮ CENTRE

 

• asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

• neįgaliojo pažymėjimas;

• specialiųjų poreikių nustatymo pažyma (jei nustatyti);

• pažyma apie asmens pajamas; 

• pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;

• teismo nutartis dėl neveiksnumo ir globėjo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu);

• medicinos dokumentų išrašas forma Nr. 027/a (nuo dokumento išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos namuose negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai).